Apie mus

Mūsų spe­ci­alizacija yra audio klipų gamyba. Kas tai yra? Jūs tai puikiai žinote!

Audio reklama, kaip maisto papildas Radijo sto­tyse, tele­vi­zi­jose , pre­ky­bos centruose ir kitoje aplinkoje, kuri greičiau  ir efektyviau už kitas reklamas pasiekia žmogų.

Mes  kuriame, įgar­si­name,  mon­tuo­jame,  bei patei­kiame jums švie­žu­tėlį produktą.

Mūsų komanda pasi­ry­žusi padėti spren­džiant jums iški­lu­sius gal­vo­sū­kius. Kaip geriau paga­minti reklamą, kad būtų dides­nis susi­do­mė­ji­mas besi­klau­san­čių žmo­nių. Įgar­sin­sime, sumon­tuo­sime, pasiū­lysime patrauk­liau­sią kainą rin­koje!  

Tik pas mus kainos prasidėda nuo 36/EUR

Išrašome sąskaitas/faktūras

Užsakymai priimami šiais kontaktais:

Skype: audio_reklama

El.paštas romas.tamosevicius@gmail.com

[smls id=“698″]